STATUTTER

 

 

§ 1. Navn

 

            Rogaland Sjakkrets (heretter kalt Sjakkretsen)

 

§ 2. Formål

 

            Sjakkretsen er en upolitisk organisasjon, som har til hovedmål å arbeide for sjakkens            fremme i Rogaland.       

Sjakkretsen skal være et koordinerende organ for medlemsklubbene og bistå med hjelp ved oppstarting av nye klubber.

Videre kan Sjakkretsen, når dette er hensiktsmessig, hjelpe til ved turneringsarrangementer, eventuelt selv arrangere turneringer.

 

§ 3. Årsmøtet

 

            Årsmøtet er Sjakkretsens øverste organ.

            Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av desember måned. Alle medlemmene av Sjakkretsen har tale/møterett.

            To representanter fra hver sjakklubb har stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet velger styre, revisor(er) og valgkomité. Klubbene skal gis skriftlig melding om tid og sted for årsmøtet minst 3 uker før årsmøtet avholdes.

Sakspapirene skal tilsendes medlemmes klubbene senest 2 uker før årsmøtet.

 

§ 4. Ekstraordinært årsmøte

 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minimum 50 % av Sjakkretsens medlemsklubber krever dette.

Dog må disse klubbene representere minst 30 % av medlemmene i Sjakkretsen.

 

§ 5. Styret.

 

Styret velges av årsmøtet, og bare Sjakkretsens medlemmer er valgbare. Styret skal bestå av formann, kasserer, turneringssjef og 2 styremedlemmer. Det velges dessuten 2 varerepresentanter. Styremedlemmene velges for 2 år, slik at det ene året velges

to medlemmer og det andre året 3 medlemmer. Formannen velges ved særskilt valg for 1 år.

            For gyldig styrevedtak kreves enighet hos minst 3 styremedlemmer.

            Styret står for den daglige drift av Sjakkretsen, og plikter å følge de vedtak og retningslinjer som årsmøtet vedtar.

 

 

§ 6. Revisjon

 

            Til å granske kretsens regnskaper og styrets forvaltning velges på årsmøtet, for 1 år av

            ganger, 1 eller 2 revisorer.

 

§ 7. Valgkomité

 

            Årsmøtet velger hvert år en valgkomité bestående av minst 2 personer.

            Valgkomiteen har som oppgave å finne frem til aktuelle kandidater til tillitsverv.

 

§ 8. Kontingenter

 

            Hvert medlem betaler en årskontingent til Sjakkretsen som tilsvarer 10 % av

            medlemskontingenten i Norges Sjakkforbund. Hvis startavgiften i arrangementer

            arrangert av Sjakkretsen ikke allerede er vedtatt av årsmøtet, blir denne fastsatt av styret.

 

§ 9. Økonomiske disposisjoner

 

Det påhviler styret til en hver tid å sørge for at Sjakkretsen har en tilfredsstillende økonomi, og at en ikke kommer i likvide vanskeligheter. De økonomiske disposisjoner

må alltid sees i forbindelse med Sjakkretsens formål. Det kan i spesielle tilfeller ytes støtte til enkeltmedlemmers representasjonsoppgaver. Dog gis slik støtte bare gjennom den sjakklubb hvor vedkommende er medlem. ”Klubben” må ha sitt forhold til Sjakkretsen i orden. Betalt kontingenter og innlevert årsmelding, regnskap og årsmøte referater. Jfr. NSF lover § 14.

 

§ 10. Forandring av statuttene

 

            Forandring av statuttene kan bare foretas av årsmøtet. Slike forandringer krever 2/3 flertall.

Forslag til endringer av statuttene må sendes medlemsklubbene senest 2 uker før årsmøtet. Endringsforslagene sendes medlemsklubbene sammen med sakspapirene.

 

§ 11. Oppløsning

 

            Oppløsning av Sjakkretsen krever minimum ¾ flertall på 2 påfølgende årsmøter.

            Eventuelle midler tilfaller Norges Sjakkforbund.

  

            Statuttene er vedtatt på årsmøtet            29.10.1983

            Endringer er vedtatt på årsmøtene:            26.10.1988

11.11.1991

20.12.1992

17.12.1995

                                                                       20.12.2003

                                                                       18.12.2005